NHL YTD: 13-15-0 (-4.65u)

Lightning Over 5.5 (-105)